Veien tilbake til arbeidslivet

Gjennom våre verdier målrettet, inkluderende, ansvarlig og kompetent, er vårt hovedfokus å få mennesker ut i arbeid.

Vår strategi

Åspro: et naturlig valg for utvikling og avklaring av dine muligheter

Hovedmål 

  • Vårt hovedmål er å utvikle mennesker.
  • Vårt samfunnsoppdrag er å gi mennesker med ulike arbeidshinder en mulighet til å delta i et aktivt yrkesliv.
  • Vår filosofi er at veien tilbake til arbeidslivet i størst mulig grad bør skje i reelle arbeidsmiljø.
  • Gjennom vår tjenesteproduksjon har vi gjort bedriften til et naturlig valg for våre samarbeidsparter både innen attføringstjenester og vareproduksjon.

Grunnverdier

Gjennom våre verdier  –  målrettet, inkluderende, ansvarlig og kompetent  –  er vårt hovedfokus å få mennesker ut i arbeid.

Åspro i dag

Åspro AS er i dag en moderne arbeidsmarkedsbedrift med en bred og variert tjenesteproduksjon. Vi har tolv fast ansatte medarbeidere. Virksomheten har til sammen 52 godkjente tiltaksplasser innenfor tiltakene Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidsforbredende trening. Innenfor denne rammen gis det et tilbud til opp mot 140 tiltaksdeltakere i året. 

Vårt hovedmål er arbeidsinkludering, hvor vi gjennom virksomheten skaper grunnlag for personlig vekst og yrkesmessig utvikling. Vi tilrettelegger vår oppfølging ut fra den enkeltes forutsetninger og bistandsbehov. Hos oss får arbeidstakere og arbeidssøkende deltakere mulighet til å delta i et aktivt yrkesliv og samtidig bidra til verdiskapningen i samfunnet.

Gjennom vårt samarbeid med store grossister innen matvare- og elektronikkbransjen, sørger vi for å bidra til en smidig og forutsigbar vareflyt mellom grossist og detaljist. En stor andel av arbeidsoppgavene er knyttet til organisering, mottak, merking og ompakking av en rekke ulike varer, samt merking og pakking av ulike kampanjeprodukter. 

Vi har en variert selvstendig tjenesteproduksjon. Vi produserer merkemateriell for anleggssektoren og engangspaller etter bestilling. I samarbeid med Bama pakker og leverer vi Jobbfrukt som en abonnementsordning for kunder i hele Folloregionen. Vi har også et tilbud om postombringing for avtalekunder.

Åspro har vedtatt retningslinjer for kvalitet som gjelder på alle nivåer i virksomheten. Alle produkter og tjenester som vi leverer skal oppfylle, eller helst overgå, kundens forventninger – gjennom hele prosessen, fra bestilling til levering. Åspro er en IA-bedrift.

 Se vårt organisasjonskart her!

Historie

Åspro ble etablert i 1987 og har sin opprinnelse i HVPU-reformen – Ansvarsreformen i helsevernet for psykisk utviklingshemmede. Ansvarsreformen innebar blant annet nedleggelse av sentrale institusjoner og overføring av ansvaret for bo- og arbeidstilbud til personer med psykisk utviklingshemming fra fylkeskommunene til kommunene.

Som en del av Ås kommunes arbeid for å imøtekomme ansvarsreformens krav til normalisering, der alle psykisk utviklingshemmede skulle ha egnet bolig, arbeid og et fritidstilbud i hjemstedskommunen, ble det etablert et Arbeidssenter med tilbud om tilrettelagt arbeid, lokalisert til Myrveien 14.

Den første delen av bygningsmassen i Myrveien ble tatt i bruk i 1987, da som Ås arbeidssenter. Ved oppstarten ble det gitt et tilbud til 16 arbeidstakere med psykisk utviklingshemming. Dette antallet ble i løpet av et par år økt til 25 tilrettelagte arbeidsplasser. Ved overgangen i 1991 fra HVPU-plasser til Arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid i skjermet sektor, ble virksomheten godkjent for inntil 32 tiltaksplasser fra Aetat.

Fra oppstarten i 1987 har virksomheten hatt som mål at arbeidsoppgavene skal være oppdragsbasert etter næringslivets og våre kunders behov, men med tilstrekkelig tilrettelegging til at våre arbeidstakere kan utføre oppdragene så nært opp til en ordinær arbeidsprosess som mulig. Dette gjenspeiles i vår visjon og våre mål og verdier: 

Åspro: et naturlig valg for utvikling og avklaring av dine muligheter

  • Vårt hovedmål er å utvikle mennesker.
  • Vårt samfunnsoppdrag er å gi mennesker med ulike arbeidshinder en mulighet til å delta i et aktivt yrkesliv.
  • Vår filosofi er at veien tilbake til arbeidslivet i størst mulig grad bør skje i reelle arbeidsmiljø. Gjennom vår tjenesteproduksjon har vi gjort bedriften til et naturlig valg for våre samarbeidsparter både innen attføringstjenester og vareproduksjon.

Gjennom våre verdier – målrettet, inkluderende, ansvarlig og kompetent – er vårt hovedfokus å få mennesker ut i arbeid.

Åspro har vært i en kontinuerlig utvikling siden oppstarten. Fra å være et Arbeidssenter, etablert som et samarbeid mellom Ås kommune og Akershus fylkeskommune, gikk vi over til å være et Produksjons-verksted, som var et samarbeid mellom Ås kommune og Aetat. I 1991 ble Åspro omdannet til et aksjeselskap. Ås kommune eier 90 % og den humanitære organisasjonen Kiwanis eier 10 %. I dag er NAV vår største oppdragsgiver.

I 2005 gjennomgikk Åspro AS en større organisasjonsendring. Virksomheten ble gjennom NAV tildelt arbeidsmarkedstiltakene Arbeid med bistand, med to tilretteleggere og 24 deltakerplasser, og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet med 10 deltakerplasser. Dette kom i tillegg til de 32 tilrettelagte arbeidsplassene i Varig tilrettelagt arbeid. Den neste store milepælen i driften av Åspro AS kom i 2009. Etter forespørsel fra NAV inngikk vi et samarbeid med Sand gård, i Enebakk kommune, om driften av sju tiltaksplasser innen Grønt arbeid. På samme tidspunkt økte antallet deltakerplasser innen Arbeidspraksis i skjermet virksomhet til 13.
 
Den neste store endringen ved Åspro skjedde i 2016 da det til da, skjermede arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand og det NAV-styrte tiltaket Oppfølging ble lagt ut på anbud. Gjennom anbudsprosessen ble det gjennomført et nasjonalt skifte i relasjonen mellom attføringsbransjen og NAV. Da anbudsprosessen var gjennomført viste det seg at over 80% av tiltaksplassene i skjermet sektor var blitt overtatt av private, kommersielle aktører. I denne forbindelse tapte også Åspro sine 24 deltakerplasser i AB.

I 2017 har også arbeidsmarkedstiltaket Arbeidspraksis i skjermet sektor blitt faset ut av NAV til fordel for et nytt arbeidsmarkedstiltak, Arbeidsforberedende trening (AFT). Etter en grundig prosess ble Åspro godkjent av NAV som leverandør av AFT tiltaket fra og med desember 2017 med 20 tiltaksplasser. Dette er samme antall deltakerplasser som vi tidligere hadde på APS inklusiv Grønt arbeid.
 
Åspro er i dag en proaktiv organisasjon som med bakgrunn i våre mål og verdier arbeider for å være en pådriver i utviklingen av gode opplærings- og praksisverktøy for våre deltakere. Vårt mål er at flest mulig skal nå sine mål om arbeid eller videre utdanning på veg mot arbeid.

Dokumenter og linker

Ikon - telefon

Ledige stillinger

Ledig stilling som daglig leder ved Åspro arbeid og kompetanse AS 

 

Arbeidsgiver:                                    Åspro arbeid og kompetanse AS, Postboks 233 - 1431 Ås

Arbeidssted:                                     Myrveien 14, Ås

Nettadresse:                                     www.aaspro.no

 

Stillingen som daglig leder utlyses da nåværende leder går av med pensjon 01.07.23

Åspro arbeid og kompetanse er tiltaksarrangør for NAV og har som hovedmål å utvikle mennesker. Vår oppgave er å gi mennesker mulighet til å delta i et aktivt yrkesliv. Bedriften er inndelt i 2 avdelinger; Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT). Åspro er også godkjent opplæringsarena for lærekandidater. For utfyllende opplysninger om bedriften, gå inn på vår nettside www.aaspro.no

 

Vi søker deg som ser muligheter fremfor begrensninger, er initiativrik og engasjert. Vi søker en daglig leder som identifiserer seg med Åspro sitt samfunnsoppdrag og verdier. Du er motivert til å ta ansvar for å lede og utvikle bedriften og ansatte.  Vi oppfordrer også interne til å søke.

 

Hovedoppgaver:

-   Du må i samarbeid med Åspro sin ledergruppe finne en balanse mellom et hensiktsmessig opplæringsfaglig tilbud og en forretningsmessig drift av virksomheten. Dette skal være basert på Åspro sine vedtekter og kravspesifikasjoner fra arbeidsmarkedsmyndighetene.

-   Kvalitetssikre og forbedre våre arbeidsprosesser.

-   Utvikle allianser og bransjetilhørighet.

-   Være bedriftens ansikt utad

 

Utdanning og erfaring:

-   Høyere relevant utdanning.

-   Dokumentert ledererfaring.

-   Erfaring fra IKT til opplæring og brukermedvirkning

-   Planmessig og strukturert.

-   Faglig sterk, endringsorientert og engasjert.

-   God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

-   Personlig egnethet, kunne «favne» alle ansatte, ha tro på menneskelige verdier og se ressurser hos den enkelte

-   Være raus, ha humor og inspirere andre

 

Daglig leder rapporterer til styret.

 

Åspro kan tilby interessante arbeidsoppgaver i et godt, oversiktlig, faglig sterkt og hyggelig arbeidsmiljø.

Lønn etter avtale. Stillingen inngår i bedriftens pensjonsavtaler.

 

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder AFT Christin Retvedt. tlf: 911 38 255, eller

Daglig leder Thorvald Salte tlf: 917 84 705

 

Søknad og CV sendes pr. e-post til Christin Retvedt: christin@aaspro.no

 

Søknadsfrist 10.02.2023

christin@aaspro.no