Veien tilbake til arbeidslivet

Gjennom våre verdier målrettet, inkluderende, ansvarlig og kompetent, er vårt hovedfokus å få mennesker ut i arbeid.

Vår strategi

Åspro: et naturlig valg for utvikling og avklaring av dine muligheter

Hovedmål 

 • Vårt hovedmål er å utvikle mennesker.
 • Vårt samfunnsoppdrag er å gi mennesker med ulike arbeidshinder en mulighet til å delta i et aktivt yrkesliv.
 • Vår filosofi er at veien tilbake til arbeidslivet i størst mulig grad bør skje i reelle arbeidsmiljø.
 • Gjennom vår tjenesteproduksjon har vi gjort bedriften til et naturlig valg for våre samarbeidsparter både innen attføringstjenester og vareproduksjon.

Grunnverdier

Gjennom våre verdier  –  målrettet, inkluderende og engasjert  –  er vårt hovedfokus å få mennesker ut i arbeid.

Åspro i dag

Åspro AS er i dag en moderne arbeidsmarkedsbedrift med en bred og variert tjenesteproduksjon. Vi har tolv fast ansatte medarbeidere. Virksomheten har til sammen 52 godkjente tiltaksplasser innenfor tiltakene Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidsforbredende trening. Innenfor denne rammen gis det et tilbud til opp mot 140 tiltaksdeltakere i året. 

Vårt hovedmål er arbeidsinkludering, hvor vi gjennom virksomheten skaper grunnlag for personlig vekst og yrkesmessig utvikling. Vi tilrettelegger vår oppfølging ut fra den enkeltes forutsetninger og bistandsbehov. Hos oss får arbeidstakere og arbeidssøkende deltakere mulighet til å delta i et aktivt yrkesliv og samtidig bidra til verdiskapningen i samfunnet.

Gjennom vårt samarbeid med store grossister innen matvare- og elektronikkbransjen, sørger vi for å bidra til en smidig og forutsigbar vareflyt mellom grossist og detaljist. En stor andel av arbeidsoppgavene er knyttet til organisering, mottak, merking og ompakking av en rekke ulike varer, samt merking og pakking av ulike kampanjeprodukter. 

Vi har en variert selvstendig tjenesteproduksjon. Vi produserer merkemateriell for anleggssektoren og engangspaller etter bestilling. I samarbeid med Bama pakker og leverer vi Jobbfrukt som en abonnementsordning for kunder i hele Folloregionen. Vi har også et tilbud om postombringing for avtalekunder.

Åspro har vedtatt retningslinjer for kvalitet som gjelder på alle nivåer i virksomheten. Alle produkter og tjenester som vi leverer skal oppfylle, eller helst overgå, kundens forventninger – gjennom hele prosessen, fra bestilling til levering. Åspro er en IA-bedrift.

 Se vårt organisasjonskart her!

Historie

Åspro ble etablert i 1987 og har sin opprinnelse i HVPU-reformen – Ansvarsreformen i helsevernet for psykisk utviklingshemmede. Ansvarsreformen innebar blant annet nedleggelse av sentrale institusjoner og overføring av ansvaret for bo- og arbeidstilbud til personer med psykisk utviklingshemming fra fylkeskommunene til kommunene.

Som en del av Ås kommunes arbeid for å imøtekomme ansvarsreformens krav til normalisering, der alle psykisk utviklingshemmede skulle ha egnet bolig, arbeid og et fritidstilbud i hjemstedskommunen, ble det etablert et Arbeidssenter med tilbud om tilrettelagt arbeid, lokalisert til Myrveien 14.

Den første delen av bygningsmassen i Myrveien ble tatt i bruk i 1987, da som Ås arbeidssenter. Ved oppstarten ble det gitt et tilbud til 16 arbeidstakere med psykisk utviklingshemming. Dette antallet ble i løpet av et par år økt til 25 tilrettelagte arbeidsplasser. Ved overgangen i 1991 fra HVPU-plasser til Arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid i skjermet sektor, ble virksomheten godkjent for inntil 32 tiltaksplasser fra Aetat.

Fra oppstarten i 1987 har virksomheten hatt som mål at arbeidsoppgavene skal være oppdragsbasert etter næringslivets og våre kunders behov, men med tilstrekkelig tilrettelegging til at våre arbeidstakere kan utføre oppdragene så nært opp til en ordinær arbeidsprosess som mulig. Dette gjenspeiles i vår visjon og våre mål og verdier: 

Åspro: ledende på avklaring og utvikling av muligheter!

 • Utvikle mennesker.
 • Gi mennesker mulighet til å delta i arbeid.

 • Være det foretrukne valg for våre samarbeidspartnere.

Gjennom våre verdier – målrettet, inkluderende og engasjert – er vårt hovedfokus å få mennesker ut i arbeid.

Åspro har vært i en kontinuerlig utvikling siden oppstarten. Fra å være et Arbeidssenter, etablert som et samarbeid mellom Ås kommune og Akershus fylkeskommune, gikk vi over til å være et Produksjons-verksted, som var et samarbeid mellom Ås kommune og Aetat. I 1991 ble Åspro omdannet til et aksjeselskap. Ås kommune eier 90 % og Åspro AS eier 10 %. I dag er NAV vår største oppdragsgiver.

I 2005 gjennomgikk Åspro AS en større organisasjonsendring. Virksomheten ble gjennom NAV tildelt arbeidsmarkedstiltakene Arbeid med bistand, med to tilretteleggere og 24 deltakerplasser, og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet med 10 deltakerplasser. Dette kom i tillegg til de 32 tilrettelagte arbeidsplassene i Varig tilrettelagt arbeid. Den neste store milepælen i driften av Åspro AS kom i 2009. Etter forespørsel fra NAV inngikk vi et samarbeid med Sand gård, i Enebakk kommune, om driften av sju tiltaksplasser innen Grønt arbeid. På samme tidspunkt økte antallet deltakerplasser innen Arbeidspraksis i skjermet virksomhet til 13.
 
Den neste store endringen ved Åspro skjedde i 2016 da det til da, skjermede arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand og det NAV-styrte tiltaket Oppfølging ble lagt ut på anbud. Gjennom anbudsprosessen ble det gjennomført et nasjonalt skifte i relasjonen mellom attføringsbransjen og NAV. Da anbudsprosessen var gjennomført viste det seg at over 80% av tiltaksplassene i skjermet sektor var blitt overtatt av private, kommersielle aktører. I denne forbindelse tapte også Åspro sine 24 deltakerplasser i AB.

I 2017 har også arbeidsmarkedstiltaket Arbeidspraksis i skjermet sektor blitt faset ut av NAV til fordel for et nytt arbeidsmarkedstiltak, Arbeidsforberedende trening (AFT). Etter en grundig prosess ble Åspro godkjent av NAV som leverandør av AFT tiltaket fra og med desember 2017 med 20 tiltaksplasser. Dette er samme antall deltakerplasser som vi tidligere hadde på APS inklusiv Grønt arbeid.
 
Åspro er i dag en proaktiv organisasjon som med bakgrunn i våre mål og verdier arbeider for å være en pådriver i utviklingen av gode opplærings- og praksisverktøy for våre deltakere. Vårt mål er at flest mulig skal nå sine mål om arbeid eller videre utdanning på vei mot arbeid.

Vår klima- og miljøpolicy

Åspro forplikter seg til kontinuerlig arbeid med å håndtere påvirkning på klima og miljø fra vår virksomhet og verdikjede, med mål om å redusere risiko og utnytte muligheter knyttet til klima og miljø.

Åspro arbeid og kompetanse forplikter seg til å:

 • Oppnå en reduksjon i klimagassutslipp tilsvarende regjeringens 2030-mål.
 • Overholde de miljørelaterte lover og regler som myndighetene krever.
 • Iverksette tiltak innenfor rammene av følgende av FNs bærekrafts mål: 4 - God utdanning, 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Sørge for at vår miljøledelse og styring av bærekraft forankres på toppledernivå og innlemmes i våre plan- og forretningsprosesser
 • Prioritere energi- og vanneffektivitet ved utforming, oppussing og drift av våre kontorer
 • Sikre godt inneklima og luftkvalitet for å bidra til helse og trivsel
 • Bruke ressurser og håndtere avfall i henhold til prinsipper for sirkulærøkonomi
 • Redusere våre klimagassutslipp knyttet til forretningsreiser, kurs, seminarer og annen etterutdanning
 • Kartlegge hvilken påvirkning vår virksomhet og leverandørkjede har på biologisk mangfold og sette relevante mål
 • Informere våre tiltaksdeltakere og ansatte om deres påvirkning på miljøet og gi dem mulighet til å bidra

           til å redusere klimagassutslipp både i arbeids- og privatliv

 • Påvirke og samarbeide med våre leverandører for å redusere klimagassutslipp og annen miljøpåvirkning gjennom hele verdikjeden

Dokumenter og linker

Ikon - telefon

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Ønsker du å sende en åpen søknad tar vi gjerne imot det.

Søknaden rettes til daglig leder Rovena Vasquez.

rovena@aaspro.no