For deltaker

Tilrettelagt arbeidsmarkedstiltak, arbeidstrening og opplæring

VTA – Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsmarkedstiltak som skal gi personer med varig nedsatt arbeidsevne et individuelt tilpasset arbeidstilbud. VTA på Åspro er et tilbud til innbyggere i Ås kommune. 

VTA kan tilby

 • Kort, uforpliktende prøvetid
 • Tett veiledning og oppfølging
 • Tilpasset arbeidstid ut fra dine behov
 • Tilrettelegging ut fra dine forutsetninger
 • Mulighet for hospitering/praksis i ekstern bedrift
 • Hyggelige kollegaer, god og sunn lunsj, sosialt samvær og timelønn
 • Varierte arbeidsoppgaver innen pakke- og monteringsarbeid, 
  pakking og utsendelser av brev og blader, etikettmerking av 
  produkter, pakking av fruktkurver, kantine, enkle 
  snekkeroppgaver, utkjøring og henting av varer. 
Les mer på NAV sine nettsider

Hvem kan delta i VTA?

 • Personer med uføretrygd som har behov for en tilrettelagt arbeidsplass.
 • Tilrettelagt kurstilbud
 • Helse/ernæring/kosthold
 • Ergonomi/fysisk aktivitet 

Ansattes kompetanse

Vi er et team med lang og bred erfaring fra ulike deler av yrkeslivet. Vi dekker ulike yrkesrettede fag, pedagogikk, samt generell attføringsfaglig kompetanse.  Vi legger til rette for mestring som styrker stolthet og personlig vekst. 
Vi tilrettelegger og tilpasser arbeidsoppgaver og hjelpemidler.  VTA har i tillegg et faglig samarbeid med avdelingen Arbeidsforberedende trening (AFT).

Hvordan søker du?

Hvis du får uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. Dette kan også være enkeltplasser i ordinære virksomheter.

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?

Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er du arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal ha en arbeidskontrakt. 

Hva inneholder varig tilrettelagt arbeid?

Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom tilrettelagt arbeid, og til å kvalifisere deg til ordinær jobb ved å produsere varer og tjenester.

Du kan også få permisjon fra skjermet virksomhet for å prøve deg på en ekstern arbeidsplass (hospitering). Formålet med hospitering er å legge til rette for en overgang fra skjermet til ordinær virksomhet. Du kan få permisjon for inntil seks måneder for å hospitere.

Varighet

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. NAV skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Nyttig å vite

Du får uføretrygd etter folketrygdloven. 

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt.

AFT – Arbeidsforberedende trening

Gjennom tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) tilbyr Åspro arbeidstrening, arbeidsutprøving, og avklaring. Formålet med AFT er å styrke dine muligheter for fast tilknytning til arbeidslivet. Har du vært borte fra arbeidslivet en periode, kan det være utfordrende å arbeide igjen. Hva skal til for å komme tilbake til jobb eller studier ?

Åspro bruker arbeidspraksis som metode for å komme i arbeid. Sammen finner vi praksis i ønsket bedrift eller bransje. Alternativt søker vi på ledige stillinger eller bruker vårt bedriftsnettverk. Vi tilbyr intern praksis hos Åspro ved behov.

Vårt team

Åspro sine veiledere har mange års erfaring med inkluderingsarbeid, samt bred og tverrfaglig kompetanse innen blant annet pedagogikk, ernæring, helse og sosialfag, ergoterapi og språk. I AFT får du egen veileder som bistår deg i prosessen mot arbeid eller utdanning. I samarbeid med våre veiledere finner vi veien mot målet ditt.

Hvem kan delta?

«Arbeidsforberedende trening er for deg som har vært lenge utenfor arbeidslivet og er usikker på dine muligheter, ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng», NAV.no.

Les mer på NAV sine nettsider

Vi tilbyr:

 • Personlig oppfølging gjennom hele tiltaket 
 • Kartlegging av ressurser, interesser og evner
 •  Karrièreveiledning
 • CV, søknadskriving, og intervjutrening 
 • Arbeidstrening i ønsket bedrift, bransje eller hos Åspro  
 • Tilrettelegging på arbeidsplass 
 • Fysisk aktivitet via Aktiv på dagtid 
 • Opplæring i helse, kosthold, og personlig økonomi

 

Vi som jobber i Åspro AFT:

Christin Retvedt:   
488 90 986

Even Svantesvoll:  
483 83 210

Kenneth Erlandsen:
482 76 924

Mona Nordby:   
995 22 552

Camilla Brynildsen:
911 55 098

Hvordan søker du?

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv. Når du deltar på tiltaket arbeidsforberedende trening, får du opplæring eller tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging med mål om å skaffe arbeid. 

Hvem kan få arbeidsforberedende trening?

Arbeidsforberedende trening er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid.

Varighet

Arbeidsforberedende trening kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Når du er deltaker på tiltaket arbeidsforberedende trening er du ikke ansatt hos tiltaksarrangøren. Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet. 

Hva inneholder arbeidsforberedende trening?

Arbeidsforberedende trening tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid. 
Det legges vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv etter en innledende fase av arbeidsforberedende karakter i et tilrettelagt arbeidsmiljø. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og karriereveiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp. 

Nyttig å vite

Hvis du får stønad til livsopphold - for eksempel arbeidsavklaringspenger, beholder du ytelsen mens du deltar på tiltaket. Hvis ikke, kan du ha rett til tiltakspenger.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor.

Vil du være lærekandidat ved Åspro?

En plass som lærekandidat er en mulighet for deg som trenger tilrettelagt opplæring i bedrift for å få kompetanse innen et fagfelt. Vi samarbeider med de videregående skolene i Viken slik at elever som har krav på mer opplæring eller tilrettelagt opplæring, kan søke et lærekandidatløp gjennom vår bedrift Åspro.

Se mer på OKvekst sine sider

Fagene vi har pr. i dag er:

 • Ernæringskokk og kokkefaget
 • Servitørfaget
 • Logistikkfaget
 • Salgsfaget
 • Snekkerfaget

Ved ønske om andre fag, ta kontakt for en samtale om muligheter for dette.

Opplæringsløpet varierer mellom 1-4 år, der et toårs løp er mest brukt. Som lærekandidat har du en arbeidskontrakt, du får lærekandidatlønn, tilrettelagt opplæring, muligheter for ekstern hospitering, veiledning og oppfølging av faglig leder og veileder. Les mer om lærling og lærekandidat her.

I faget du velger følger du en individuell lærekandidat plan (ILP). Du jobber med aktuelle mål innen faget, tilpasset dine muligheter for læring og måloppnåelse.

Er du interessert i å søke deg inn som lærekandidat?
Kontakt Åspro for videre henvisninger og hjelp.
post@aaspro.no eller på telefon 64941176.

Ikon - telefon

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss vedrørende vårt tiltak eller våre tjenester. Våre hyggelige medarbeidere står klare for å ta imot din henvendelse.

Kontakt oss i dag!