Historie

Åspro ble etablert i 1987 og har sin opprinnelse i HVPU-reformen – Ansvarsreformen i helsevernet for psykisk utviklingshemmede. Ansvarsreformen innebar blant annet nedleggelse av sentrale institusjoner og overføring av ansvaret for bo- og arbeidstilbud til personer med psykisk utviklingshemming fra fylkeskommunene til kommunene.

Som en del av Ås kommunes arbeid for å imøtekomme ansvarsreformens krav til normalisering, der alle psykisk utviklingshemmede skulle ha egnet bolig, arbeid og et fritidstilbud i hjemstedskommunen, ble det etablert et Arbeidssenter med tilbud om tilrettelagt arbeid, lokalisert til Myrveien 14. Den første delen av bygningsmassen i Myrveien ble tatt i bruk i 1987, da som Ås arbeidssenter. Ved oppstarten ble det gitt et tilbud til 16 arbeidstakere med psykisk utviklingshemming. Dette antallet ble i løpet av et par år økt til 25 tilrettelagte arbeidsplasser. Ved overgangen i 1991 fra HVPU-plasser til Arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid i skjermet sektor, ble virksomheten godkjent for inntil 32 tiltaksplasser fra Aetat.

Fra oppstarten i 1987 har virksomheten hatt som mål at arbeidsoppgavene skal være oppdragsbasert etter næringslivets og våre kunders behov, men med tilstrekkelig tilrettelegging til at våre arbeidstakere kan utføre oppdragene så nært opp til en ordinær arbeidsprosess som mulig. Dette gjenspeiles i vår visjon og våre mål og verdier:

Åspro: et naturlig valg for utvikling og avklaring av dine muligheter

  • Vårt hovedmål er å utvikle mennesker.
  • Vårt samfunnsoppdrag er å gi mennesker med ulike arbeidshinder en mulighet til å delta i et aktivt yrkesliv
  • Vår filosofi er at veien tilbake til arbeidslivet i størst mulig grad bør skje i reelle arbeidsmiljø.
  • Gjennom vår tjenesteproduksjon har vi gjort bedriften til et naturlig valg for våre samarbeidsparter både innen attføringstjenester og vareproduksjon

 

Gjennom våre verdier –  målrettet, inkluderende, ansvarlig og kompetent – er vårt hovedfokus å få mennesker ut i arbeid

 

Åspro har vært i en kontinuerlig utvikling siden oppstarten. Fra å være et Arbeidssenter, etablert som et samarbeid mellom Ås kommune og Akershus fylkeskommune, gikk vi over til å være et Produksjons-verksted, som var et samarbeid mellom Ås kommune og Aetat. I 1991 ble Åspro omdannet til et aksjeselskap. Ås kommune eier 90 % og den humanitære organisasjonen Kiwanis eier 10 %. I dag er NAV vår største oppdragsgiver.

I 2005 gjennomgikk Åspro AS en større organisasjonsendring. Virksomheten ble gjennom NAV tildelt arbeidsmarkedstiltakene Arbeid med bistand, med to tilretteleggere og 24 deltakerplasser, og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet med 10 deltakerplasser. Dette kom i tillegg til de 32 tilrettelagte arbeidsplassene i Varig tilrettelagt arbeid. Den neste store milepælen i driften av Åspro AS kom i 2009. Etter forespørsel fra NAV inngikk vi et samarbeid med Sand gård, i Enebakk kommune, om driften av sju tiltaksplasser innen Grønt arbeid. På samme tidspunkt økte antallet deltakerplasser innen Arbeidspraksis i skjermet virksomhet til 13.

Den neste store endringen ved Åspro skjedde i 2016 da det til da, skjermede arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand og det NAV-styrte tiltaket Oppfølging ble lagt ut på anbud. Gjennom anbudsprosessen ble det gjennomført et nasjonalt skifte i relasjonen mellom attføringsbransjen og NAV. Da anbudsprosessen var gjennomført viste det seg at over 80% av tiltaksplassene i skjermet sektor var blitt overtatt av private, kommersielle aktører. I denne forbindelse tapte også Åspro sine 24 deltakerplasser i AB.

I 2017 har også arbeidsmarkedstiltaket Arbeidspraksis i skjermet sektor blitt faset ut av NAV til fordel for et nytt arbeidsmarkedstiltak, Arbeidsforberedende trening (AFT). Etter en grundig prosess ble Åspro godkjent av NAV som leverandør av AFT tiltaket fra og med desember 2017 med 20 tiltaksplasser. Dette er samme antall deltakerplasser som vi tidligere hadde på APS inklusiv Grønt arbeid.

Åspro er i dag en proaktiv organisasjon som med bakgrunn i våre mål og verdier arbeider for å være en pådriver i utviklingen av gode opplærings- og praksisverktøy for våre deltakere. Vårt mål er at flest mulig skal nå sine mål om arbeid eller videre utdanning på veg mot arbeid.

image_print
ÅSPRO AS|Besøksadresse: Myrveien 14, 1430 Ås|Postadresse: Postboks 233, 1431 Ås|Phone Icon64 94 11 76|Email IconE-post: post@aaspro.no|Orgnr: 959908036 image_print